Skip to content

Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA:

§  OSÓB FIZYCZNYCH UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE OSOBOWE

§  DLA OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KONTRAHENTA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

 

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem pozyskiwanych danych będzie właścicielka portalu brakujaca-litera.pl, Iwona Niezgoda zamieszkała w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Biały Potok 11 oraz zaufani Współpracownicy.
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Za sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych odpowiada Iwona Niezgoda, z którą można się skontaktować pisząc na adres: iwona.niezgoda1987@gmail.com lub organizator@brakujaca-litera.pl
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w  celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.  

Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta zespołu BL, wyznaczoną do kontaktu z zespołem BL, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez zespół BL, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Zespołem BL, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także: (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Zespołem BL a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z zawartej przez Pana/Panią ze Zespołem BL, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z  zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Zespołem BL, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to ma Pan/Pani prawo do:

§  dostępu do swoich danych osobowych,

§  sprostowania danych osobowych,

§  usunięcia danych osobowych,

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

§  przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

§  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

§  dostępu do swoich danych osobowych,

§  sprostowania danych osobowych,

§  usunięcia danych osobowych,

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

§  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną, to podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu ze Zespołem BL.